Bytový dům Trojská
Bytový dům Trojská Bytový dům Trojská Bytový dům Trojská Bytový dům Trojská Bytový dům Trojská Bytový dům Trojská Bytový dům Trojská Bytový dům Trojská Bytový dům Trojská Bytový dům Trojská Bytový dům Trojská Bytový dům Trojská Bytový dům Trojská Bytový dům Trojská Bytový dům Trojská Bytový dům Trojská Bytový dům Trojská

Bytový dům Trojská

kdy:   listopad 2018
kde:   Praha - Trója

Předmětem studie je návrh bytového domu pro, původně svažitý, severozápadně orientovaný pozemek v Trojské ulici v Praze 7 - Tróje. 

Lokalita, do níž je objekt navrhován, je poměrně kompaktní zástavbou převážně obytných objektů různého měřítka. V bezprostředním okolí navrhovaného bytového domu najdeme jak měřítkově drobnější zástavbu solitérních rodinných domů, tak výstavbu řadovou, bezprostředně sousedící s řešeným pozemkem od jihu, tak i masivní prefabrikovaný bytový objekt ze 70. let minulého století, který s navrhovaným domem takřka sousedí od západu. 

Navrhli jsme zde dvě samostatné hmoty, situované za sebou a s narůstající hmotou směrem do hloubky pozemku. Navrhovaný objekt tak vykazuje nejnižší podlažnost právě při hranici pozemku sousedící s Trojskou ulicí, nejvyšší naopak při jižní hranici pozemku, tedy uvnitř zástavby. 

Obě samostatné hmoty propojuje spodní stavba, splňující parametry 1. podzemního podlaží. Takováto konfigurace umožňuje nejen umístit dostatečnou kapacitu parkovacích stání dle PSP, ale také se nezapočítává do zastavěné plochy pozemku a v neposlední řadě se dovoluje vyhnout dělení pozemku za účelem umístění dvou samostatných staveb. Obě hmoty bytového domu jsou navrženy schodišťovým systémem s návazností na 2 až 6 bytových jednotek v každém z pater.

Z hlediska dispozičního jsou ve všech nadzemních podlažích situovány bytové jednotky dispozic 1 kk, 2 kk a 3 kk s převahou bytový jednotek menších typologií. Větší byty jsou situovány do prvního a posledního NP a doplněny zahradami, nebo terasami, všechny ostatní byty jsou doplněny lodžií. Všechny byty jsou doplněny sklepními kójemi a parkovacím stáním v 1.PP objektu.  

Společný venkovní prostor na úrovni 1.NP je převážně oplocen, je dělen na část v centru pozemku mezi soukromými zahradami, ta také umožňuje hlavní přístup do obou hmot. Druhá, část, využitá pro dětské hřiště, sousedí s Trojskou ulicí a rovněž je určena užívání obyvateli bytového objektu. Hlavní pěší vstup do areálu je situován v severovýchodním rohu řešeného pozemku, přímo z Trojské ulice. Vjezd do společných garáží je situován  v severozápadním rohu pozemku vjezdovou rampou napojenou opět přímo do Trojské ulice. Napojení je navrženo s ohledem na stávající dopravní řešení a rozhledové poměry lokality. V bezprostřední blízkosti vjezdu do garáží je umístěn prostor pro nádoby na komunální odpad.

Z materiálového hlediska je podzemní stavba navržena jako železobetonový monolit kombinovaného stěno - sloupového systému, strop zároveň tvoří pochozí plochu soukromých zahrad a oploceného společného prostoru v 1.NP. Nadzemní části objektů jsou pak navrženy jako monolitický stěnový systém s vyzdívkou obvodového pláště z keramických tvárnic s dodatečným zateplením. Návrh do jisté míry umožňuje změny konstrukčního systému v dalších fázích projektové dokumentace bez zásadních zásahů do dispozičního řešení objektu. Hmoty obou bytových domů jsou uzavřeny plochými střechami s terasami.

Fasády objektu jsou členěny jednak výrazovým prvkem nárožních lodžií, schématem převážně francouzských oken a horizontálním estetickým prvkem zářezů do zateplovacího pláště objektu. Materiálové řešení fasád je uvažováno v kombinaci probarvené a strukturované fasádní omítky s obkladem z měděných plechových šablon.